افراد


 مدیر امور مالی
مسلم مظفری قراملکی


تلفن: 5418132-411-98+
دورنگار: 5418132-411-98+
رایانامه: mozaffarimoslem@yahoo.com
 

شرح وظایف:

 - انجام امورمالی دانشگاه بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
 - هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی استان و نمایندگی خزانه معین استان در رابطه با دریافت و پرداخت وجوه بموجب قوانین و مقررات
 - تنظیم برنامه کار و هماهنگی بین ادارات تابعه و نظارت وکنترل بر عملیات مالی و محاسباتی دانشگاه
 - هماهنگی و تطبیق امورات مالی با قوانین دیوان محاسبات عمومی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 - اعمال نظارات بر حفظ و نگهداری اموال و چگونگی استفاده از اموال و فعالیت امنای اموال
 - نظارت بر مصرف اعتبارات از طریق رسیدگی پیش و پس از هزینه و کنترل فعالیت عاملین مالی واحدها
 - پیگیری موافقت نامه ها، تفریغ بودجه، مکاتبات با ادارات (تامین اجتماعی ، بیمه خدمات درمانی ، سازمان بازنشستگی کشور)
 - تهیه اطلاعات مالی درمورد دریافت ها و پرداخت ها
 - نگهداری دفاتر اعتبارات
 - پاسخگویی به ارباب رجوع

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35418132-041   دورنگار :35418132-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.