شماره حساب های درآمد اختصاصی دانشگاه

IR83 0100 0040 0111 2203 0202 54 تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه هنراسلامی تبریز
خدمات رفاهی دانشجویان امورخوابگاهی      11001      16811       11140      22900       22541      37811   
کمک به تغذیه      11002     16811       11140       22900       22541     39311 
بوفه      11003     16811       11140      22900       22541      38911 
مهمانسرا     11004       16811      11140      22900       22541      30611
درآمد آموزش وفرهنگی امور شهریه      22001      10322     11140     22900       22541       32111
کارگاهها و آموزش     22002      10322      11140      22900     22541       30511
خدمات پژوهشی
 وتحقیقاتی
 پژوهشی
 وتحقیقاتی
   33001     10733     11140       22900     22541       30011 
فروش سایر خدمات درآمدهای دو منظوره    44001      12044       11160     22900     22541        31511 
اجاره    44002     12044       11140      22900     22541       37211 
فروش ضایعات    44003     12044       11140     22900     22541      36511
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35418132-041   دورنگار :35418132-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.