مدیریت امورمالی و اعتبارات

 

مدیر امور مالی و اعتباری
مسلم مظفری قراملکی

تلفن: 35297311-041
دورنگار: 35418132-041
رایانامه: mozaffarimoslem@yahoo.com

اهداف و وظایف مديريت امور مالی:

-    انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات.
-    دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه.
-    تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافتها، پرداختها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم برای مقامات ذی ربط.
-    رسیدگی به اسناد و سیستم¬های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات.
-    همكاری با واحدهای ذی ربط در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه.
-    نگهداری و تنظیم اسناد مالی.
-    رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آئین¬نامه¬های مالی.
-    نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن.
-    اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین¬نامه¬های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها.
-    نگهداری حساب¬های اعتبارات در قالب برنامه ها، طرح ها، فعالیت ها و وظایف بر اساس روش¬های حسابداری بهای تمام شده
-    تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها، خدمات و محصولات واحدهای مجری در راستای نظام حسابداری تعهدی .
-    تهیه و تنظیم گزارش¬های عملكرد مالی جهت ارائه به معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع.
-    تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آنها.
-    انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35418132-041   دورنگار :35418132-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.