امین اموال

امین اموال
محبوب صادقی


تلفن: 5297311-411-98+
دورنگار: 5418132-411-98+
رایانامه: sadegi@tabriziau.ac.ir 
 

 جمعدار اموال دانشگاه

- ثبت مکانیزه اموال
- بروز رسانی اموال از حیث نقل وانتقال طی دوره مالی
- اموال گردانی وشمارش اموال در هر دور مالی
- تنظیم صورتجلسات اموال اسقاطی ونقل وانتقالات وجمعداری اموال راکد
- گزارش دوره ای اموال مستهلک شده جهت حذف ازحسابها
- سایر امورات محوله امورمالی


تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35418132-041   دورنگار :35418132-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.