کارشناس مالی

 
کارشناس مالی
 نسرین شیری

تلفن: 35297309-041
دورنگار: 35418132-041

 
شرح وظایف :
- نگهداری دفاتر اعتبارات و تعهدات و دیون دانشگاه - درخواست و دریافت وجه اعتبارات دانشگاه از وزارت امور اقتصادی و دارایی 
-  دریافت و وصول درآمد های عمومی و اختصاصی دانشگاه  
-  انجام کلیه فعالیتهای مربوط به عملیات حسابداری شامل تنظیم اسناد هزینه ،لیست حقوق و مزایا و اضافه کاری و حق التدریس و سایر پرداخت های دانشگاه به کارکنان
- پرداخت هزینه های دانشگاه بر اساس اعتبارات مصوب و ملحوظ نمودن مقررات مربوط ، نگهداری دفاتر مالی و تنظیم صورت حسابهای ماهانه و ارسال آنها به مراجع ذیصلاح
- نگهداری حسابهای بودجه طرحهای عمرانی دانشگاه
- نظارت بر هزینه های دانشگاه مطابق بودجه مصوب
- رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از نظر تطابق با مقررات و آیین نامه های ملی و نگهداری آنها
- نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به این نامه های اموال دولتی
- تعیین صاحب جمع اموال و مراقبت مستمر در حفظ اموال دانشگاه
- تهیه و تنظیم گزارشهای عمملکردی مالی و ارسال این گزارشات به مراجع ذی صلاح
- ایجاد یک نظام اصولی مالی برای آگاهی از کلیه قوانین ، مقررات و تصویب نامه های عمومی مالی و مالیات کشور و کوشش در اجرای صحیح و مناسب آنها
- همکاری با سایر واحد های دانشگاه در انجام وظایف محوله
- انجام سایر امور محوله حسب مورد


 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35418132-041   دورنگار :35418132-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.